maandag 23 juli 2012

zaterdag 21 juli 2012

We strijden verder!

Gewoon een mooi beeldje mensen, misschien wel bij Intratuin. Ik test nu van alles...we gaan het zien...hoihoi...

woensdag 8 februari 2012

Lekker soer én swiet tagelyk minsken.


Hallo dêro...ik skamje my dea...wat haw ik lang net skreaun. Neat fan my hearre litten út Berlyn, fia in blogke. En no gean ik al hast wer fuort...haha...no dat is net wier hear. Ik tink dat ik earne yn juny ferhúzje sil...de hier is opsein per 31-6...no is it fansels noch net sa fier...jimme kinne noch delkomme foar in bakje fan it ien oft oar.. Ferline wike wie ik yn Krakau...dat hat my poerbêst befallen...ik sil dêr noch ferslach fan dwaan yn'e Moanne. Sûnt ik werom bin yn myn flatsje yn Berlyn haw ik alwer seis...sawat sân skilderijkes makke, it binne gjin lapen fan 5 x 6 meter dus it kin wat lije minsken. Undertusken stiet de sop op...Reade earte... yn it Hollânsk : Linzensoep. Mei wat Balsamico-jittik op smaak brocht...dat kin hear. Al mei al hat de tiid yn Berlyn my, oant no ta bêst foldien. Yn elts gefal wat wurkjen oanbelanget. Myn fersebondel is klear en it skriuwen oan de proazaferhalen komt sa stadich ek op gong. Mar hoe't it komme sil mei de Fryske literatuer?... as der gjin lêzers mear binne hâldt it op, maklik sat. Ik haw de lêste twa jier miskien twa kear optreden mei myn gedichten...en se fine my o sa'n geweldige performer...mar se freegje je net dus of net mear, wit ik it. Miskien moat alles wol fia ynternet...ik goai yn elts gefal meikoarten al myn fersen op myn website yn oersetting...útsein de nije fersen...Je moatte ek hûsdichter bliuwe fan Ensafh. fansels. Hûsdichter fan Ensafh, sa hat Abe de Vries my al in pear kear neamd yn syn stikjes...o ja en hoflevereransier. De man is op it stuit drok dwaande om op alle fronten syn kâlde oarloch út te fjochtsjen...neffens my hat hy it ferkearde leard as ferbiningsoffisier yn it leger ( SPION )soarchfâldich fuorthelle fan syn CV...wol hy neat mear fan witte, dizze sels beneamde ' direkteur ' fan'e Fryske literatuer. Ach ja, dan bin ik it mar wer kwyt no...ik bin gewoanwei te posityf foar al dy eamelbekken yn it dochs al sa lytse Fryske literatuerlânskip...je kinne ek besykje it folgjende ' alderbêste ' fers of ferhaal te skriuwen fyn ik...en dochs...der sitte my ek wol saken dwers. Sa waard ik ferline jier benadere troch Gelly Talsma fan Explore the North...ik soe al frege wêze troch Elmar Kuiper om op te treden...( nee dus ) mar se wisten noch net wat myn gaazjemint wêze moast...wat ik hawwe woe?...se woenen my der o sa graach by hawwe...jaja...hie ik no mar in bedrach neamd. Ik sei dat ik yn Berlyn siet en dat ik wol gewoan reiskosten hawwe woe. ( 100 eury retoer ) en noch wat fansels. Hiel normaal liket my, der waard andere : O...no dan hoecht it net...in oare kear mar atst yn'e buert bist. Dêr sakket je broek fan ôf...dêr hawwe je dan de GJP foar krigen...eins no't ik dit skriuw wurd ik really, really, really lulk...godgleonefuck...mar se fleane wol ien út Yslân oer foar in optreden. Fierders gjin probleem...as se my wer freegje is myn taryf gewoan twa kear sa heech wurden...dan net...de kear der nei wer heger...allinne by Explore the Snot fansels. Binne der ek noch aardige saken en minsken? aldergeloks genôch...goeie ûnderfinings mei Han Steenbruggen fan it Belvedere...dêr hawwe je gewoan wat oan. It hert op it júste plak foar de keunst. En ik sis it nochris...ik helje myn goed gefoel út it meitsjen fan keunst sels...ek aanst lekker mei de muzyk en Duo von Däniken ( humoristysk bedoeld kabaret...haha...) oan'e gong. As ik wer werom bin...altyd nije útdagings oanpakke...ik sil ( wer ) in basguitaar oanskaffe en dan gau wer ris it poadium op...CvdW....lekker sa efkes raze...it fûl ta no? noch in fotooke út Krakau. De ferneamde Poalske dichter Adam Mickiewicz op in skilderij yn'e Narodowe museum oan it Rynek Glowny.

donderdag 28 juli 2011

It is my wat...diel twa...it is my altiten wat soe ik wol sizze kinne.


It is fakânsje, mar wat is dat no eins? it hat my persoanlik nea wat sein...ja, ja minsken, foar in keunstner is it jimmeroan fakânsje...of net...altyd oan it wurk dus. Myn âldste dochter is hjir op it stuit mei har freon, se geane moarn fuort, rjochting it easten...Praach en dêrnei noch nei Wenen en Bratislava sels...en dan komt moarn oan it ein fan'e middei myn broer...jawis! Wat sil dat wurde? Hy moat al de hichtepunten fan Berlyn sjen of wurdt it in spultsje fan Bierlyn...nee minsken, we hâlde it fris...net by fris tink ik. Oan it wurk kom ik op it stuit net ta...hoewol...dat is net wier. Ik ha de titel fan myn dichtbondel feroare...of feroare...ferlingd sels. De kuierder treft de stjerren en it swarte gat. De bondel sil no begjinne mei ynswarte fersen dêr't net in soad ferlossing yn te ûntdekken wêze sil. Dy...en oare fersen komme lykwols net mear yn Ensafh. miskien dat der noch wat wurk yn de Moanne komme sil, mar ik tink it net...ach, ik bin der noch net út. Ik hie myn bondel al opstjoerd nei de útjouwer....Bornmeer...mar ik ha der lykwols gjin inkelde reaksje op hân...want minsken der is fan alles oan'e hân op it stuit yn Letterlân...sawol yn Frysk as Hollânsktalich Letterlân. Poëzije ferkeapet net...om it mar ris te sizzen: de útjouwers wurde der earm fan...mar wie dat net altyd sa? Ja, fansels...mar it koe measttiids opfongen wurde troch de ferkeap fan oare boeken út it fûns...ek dy tiiden binne foarby, sa liket it. Meardere bloggers ha der al wat oer skreaun. En wat wier is is wier...Fryske dichters trede gewoanwei nea op...ja, deselden. Se fine my ien fan'e bêste performers, sa as dat sa moai hjit...dat kin ik dan oefenje foar de spegel en dan hâldt it wol sa'n bytsje op. Meikoarten sil ik nammers my wurk opnimme en op ynternet pleatse fia myn webside...sa moat it dan mar. Dit hat neat mear mei SOER wêzen te krijen...hjir praat in dichter ...dy't gjin poadium hat...letterlik dus...ik wol wol nei de minsken ta...ta it ynternet dus...en porno meitsje mei Jezus en Mohammed deryn en hardershûnen en Eva bakt se Braun, Hitler en Doanald Duck..dan is de kâns grut dat der wat omtinken foar komt. Sa moat it tsjintwurdich...foar de fame...foar de foam...foar shit.

woensdag 22 juni 2011

Lit tûzen Dútsers dûzelje. Laat duizend Duitsers duizelen.Skype...it Skypen sels...nimt wol in soad fan'e iensumens fuort, moat ik sizze. Net dat ik no sa bot iensum en fertrietlik en allinne bin. It is myn eigen kar dat ik noch gjin tûzen Dútske freonen haw. Lit tûzen Dútsers dûzelje troch allinne al myn oanwêzigens...frij nei wat Kafka miskien seit hat...Allinne myn oanwêzigens al moat genôch wêze...of soks... In bloch skriuwe helpt ek, mar ik moat tajaan...dat ik in bytsje in loaikert bin...fyn ik sels...in oar sil sizze dat ik altyd oan it wurk bin...no dat is moai foar de mystifikaasje fan myn libben...hâlde sa. Der kin bêst noch in skepke op, de bealch der foar soe ik sizze. Der moat eat ta stân brocht wurde yn'e keunst...goed of min.Mar leaver...lekker neat dwaan...dolce far niente. Efkes wat oars...in soad ynformaasje kinne je tusken de rigels trochlêze, yn elts gefal kinne je der fragen by stelle en dan wat dreame by de antwurden. Fan'e moarn, foar't ik nei de sportskoalle gong, lies ik yn de Samle fersen fan Marina Tsvetajeva, útjouwerij van Oorschot, yn'e oantekenings efter yn it boek, dat yn'e lêste brief fan Rilke oan Tsvetajeva, hja hienen in blomkjende briefwikseling, Rilke it Russyske wurd foar ' nêst ', net mear koe. Dan tink ik, dat wurd wie hy op dat stuit efkes kwyt...dy brieven wienen nammers yn it Frânsk of Dútsk skreaun...mar hoe dan ek...wêr o wêr binne de wurdboeken by de grutte dichter Rilke...in dichter sûnder wurdboek...kin noch hieltyd wol in grut dichter wêze fansels...mar dat bedoel ik no net. Hy hie it ek freegje kind oan ien fan'e Russyske expats dy't by it soad yn Frankryk ompankoekten. No ja minsken, ik lul der efkes lekker op los...de loaikert sil wer oan it wurk. Oant sjen en totte kiekes.Het Skypen...of Skype neemt wel iets van de eenzaamheid weg moet ik zeggen. Niet dat ik nu zo vreselijk eenzaam, zielig en alleen ben, ben je gek. Het is per slot mijn eigen keuze dat ik nog geen duizend Duitse vrienden om mij heen verzameld heb. Laat duizend Duitser duizelen door mijn aanwezigheid...vrij naar wat Kafka gezegd zou hebben...Alleen al mijn aanwezigheid moet genoeg zijn. Een blog schrijven helpt ook wel een beetje hoor maar ik moet toegeven dat ik ook wel een beetje een luilakje ben of word. Ik moet me echt tot iets zetten anders komt er niets tot stand. Werkelijk niet. Zalig niets doen...dolce far niente...wel lezen overigens. Maar even iets geheel anders...veel informatie kun je tussen de regels vandaan halen of in ieder geval kun je er vragen bij stellen en dan wat wegdromen bij de antwoorden. Vanmorgen voor ik naar de sportschool ging las ik in de Verzamelde gedichten van Marina Tsvetajeva, uitgeverij van Oorschot, in de aantekeningen achterin het boek opgenomen, dat in de laatste brief van Rilke aan Tsvetajeva, de beiden hadden een bloeiende briefwisseling, dat Rilke het Russische woord voor ' nest ', was vergeten. Ze correspondeerden overigens in het Frans of Duits. Maar waar is het woordenboek Russisch in dit geval...een groot dichter als Rilke...géén woordenboek..dat was zoek! Hij had het ook kunnen vragen aan een van de vele Russische expats waar je in Frankrijk over struikelde...nu ja, ik heb er even lekker op los geouwehoerd...ga nu weer aan de slag..de natuurlijke luilak verdrijven. Tot ziens Oant sjen en totte kiekes. Foto..stânbyld fan Heine neist de Humboldt universiteit. Standbeeld van Heine naast de Humboldt univeriteit.

dinsdag 21 juni 2011

Op Hein


Fan'e moarn waard ik wekker neist Gerrit Komrij, alteast syn tsjokke blomlêzing van ' De Nederlandse poëzie van de zeventiende en achtiende eeuw in 1000 en enige verzen ', dêr ik juster foar it sliepen noch yn lêzen hie...ik sloech it wer iepen en ja hear...pats...it fers ' Op Hein ', dat giet fan: Hein had zyn bed bekakt, niet langen tydt geleen,

Men vroeg hem na de rêen;

Hy sprak, die zal'k u zeggen,

Myn bed was al te hardt, ik wou wat zagter leggen.

Je fine wat it tichtst by jo stiet, sille we mar tinke...faaks wie it noch grappiger west en hie nei...Hy sprak ( bekakt )die...ensafh... kommen kinnen, mar dy siswize koenen se miskien doetiids noch net. It fers is fan'e dichter Lukas Schermer 1688-1711, de man is net âld wurden...je witte noait hoe't sa'n talint har ûntwikkele hie...mei keunstners is it al krekt as mei gewoane minsken, de iene wurdt âld, de oare net. Bin no oan it skilderjen...myn wurk giet it Berlyn wer in oare kant op...mar komt wol út'e ûntjouwing sels...tsjintwurdich hawwe je in soad keunsters dy't mar gewoan mei eat komme...dêr efkes mei foar it fuotljocht komme en wer fuort binne. Gjin wurk fan 20 jier ferlyn...wêr komt it wei...hokfoar idee sit der efter...nee hear..neat fan dat alles. No mar in bakje tee foar de keamerkeunstner...en ja hy rint noch hieltyd op sloffen.


Foto... Klassyk byld op in tombe. Dit stikje moatte se dochs ek wol sûnder oersetting lêze kinne...yn elts gefal ' Op Hein '', en dat is it belangrykste.

maandag 20 juni 2011

Moarn in nije start. Morgen een nieuwe start.
Sa as jimme allegearre net witte sil ik nei Warschau...ha in hoteltsje regele en ik soe dus in langer bloch skriuwe mar ik siet te hiele middei te pielen mei in printer...da's moai yn it Frysk PRINTERPIELE...falt yn'e oersetting wer fuort. No is it al wer fjouwer oere...sil noch skilderje...de geloksstofkes opdien yn'e sportskoalle fan'e moarn binne noch hieltyd net útwurke. Under it trainetink ik de hieltyd oan fan alles, ek skreau ik dan hiele epistels...sels fol polemyk...oer ferskate healwizen út'e Fryske literatuer...mar as ik dan klear bin bin ik allegearre wer kwyt en kin ik wer nei myn flatsje om struktureel oan it wurk te gean. Polemyske stikken...lês...lulferhalen fan frusto's kin ik eins net in soad mei...ik fyn it wol bêst...yn'e tiid dy't ik brûke moat om negatyf te wêzen hie ik ek al in aardich ein op streek wêze kinnen yn in skilderij of fers..no sa. En as hja wat fan my moatte en it stiet my net oan dan kinne se fuotfucked wurde troch myn dritsige modderfucking kuierskuon. Oant sjen en totte kiekes.


Zoals jullie allemaal niet zullen weten ga ik naar Warschau...ik heb een hotelletje geregeld en ik zou dus in langer blog schrijven mar ik zat de hele middag te kloten met een printer...dat is mooi in het Fries PRINTERPIELE ( piele is bezig zijn maar dan klooiend) dat valt in de vertaling weg...maar nu niet natuurlijk. Nu is het alweer vier uur...ik wil nog schilderen...de geluksstofjes zijn gelukkig nog niet uitgewerkt die ik eerder opdeed in de sportschool. Onder het trainen denk ik de hele tijd aan van alles, ook schrijf ik dan hele epistels...zelfs vol polemiek...over verschillende malloten in de Friese literatuur...maar ach, als ik dan klaar ben, ben ik het allemaal weer kwijt en kan ik weer naar mijn flatje, om struktureel aan het werk te gaan. Polemische stukken...lees...lulverhalen van frusto's kan ik eerlijk gezegd niet veel mee...ik vind het wel best...in de tijd die ik nodig ben om negatief te zijn, had ik ook al in aardig eind op weg kunnen zijn in een nieuw schilderij of gedicht. Als men wat van mij moet spreekt men mij aan en als het me niet aanstaat kunnen ze worden gevoetfucked door mijn modderfucking wandelschoen. Tot ziens en totte kiekes. Dat laatste is Leeuwarders...Leewaddes...en vooruit dan maar Liwwaddes. Zult U vaker tegenkomen. Foto. Bear siket Frou. Beer zoekt Vrouw...detail uit/út affiche/affysje...wrâldkampioenskip fuotbal foar froulju yn Berlyn...wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen in Berlijn.